ට්රයිසෙප් අභ්යාස

හස්තය විනාශ කරන ව්‍යායාමයක් හමුවන්න

සෑම කායවර්ධනකරුවෙකුම ක්‍රියාකාරී කාර්යක්ෂම වීමට අමතරව විශාල හා ශක්තිමත් අත් ගැන සිහින දකියි. මක්නිසාද යත් ඒවා හොඳ වර්ධනයට සමාන යැයි සැලකීම ඉතා සාමාන්‍ය දෙයක් නිසා හෝ, ඒවා පුරුෂභාවයට සම්බන්ධ වීම ඉතා සාමාන්‍ය දෙයක් වන බැවිනි. දිගටම කියවන්න »හස්තය විනාශ කරන ව්‍යායාමයක් හමුවන්න

Pulley Triceps දිගුව - සටන් කිරීමට සූදානම්ද?

O tríceps braquial, ou o músculo de três cabeças é um dos maiores e principais músculos que constituem os braços. Compondo cerca de ¾ da região do úmero e uma pequena parte da escápula, o tríceps possui origem em três… දිගටම කියවන්න »Pulley Triceps දිගුව - සටන් කිරීමට සූදානම්ද?